UFI og deklarering


NYE KRAV TIL MERKING (UFI) OG DEKLARERING AV KJEMIKALIER

Fra 1. januar 2021 trer det i kraft ny krav til merking av farlige kjemikalier, med innføring av UFI-koden.

Disse kjemikaliene skal også deklareres, uansett mengde. Kravene retter seg mot importører og etterfølgende brukere.


Oppdatert 08.10.2019

Fristen for innføring av vedlegg VIII til CLP-forordningen er utsatt fra 01.01.2020 til 01.01.2021. Det innebærer nye krav til merking.

Kjemisk blandinger som er klassifisert som helsefarlige eller for fysikalske farer, skal ha UFI-kode på etiketten.

Disse kjemikaliene skal også deklareres, uansett mengde. Kravene retter seg mot importører og etterfølgende brukere.


Hensikten med de nye reglene er å etterleve artikkel 45 i CLP-forordningen, som krever at myndighetene skal motta informasjon om sammensetningen av kjemiske blandinger på markedet. Informasjonen skal brukes av helsepersonell i tilfelle forgiftninger. I Norge ligger ansvaret for implementering hos Miljødirektoratet.


De nye reglene trer i kraft trinnvis:


01.01.2021: Produkter rettet mot forbrukere (endret fra 01.01.2020)

01.01.2021: Produkter til profesjonell bruk

01.01.2024: Produkter til industriell bruk


Overgangsperiode er frem til 01.01.2025, for produkter som er deklarert til Produktregisteret før aktuell frist (dersom det ikke gjøres endringer i produktet som har betydning for deklareringen.)


ECHA har utabeidet kortversjoner for mer informasjon om UFI og deklarering. Link til danske versjoner: UFI, deklarering.
Oversikt over tidsfrister for innføring av vedlegg VIII til CLP (fristen for forbruker er endret til 1. jan. 2021):

Informasjonen som skal oppgis i deklareringene er felles for hele EU/EØS. For hvert produkt må det defineres en produktkategori ut fra EUs produkt kategoriseringssystem (EuPCS).


UFI-koden (Unique Formula Identifier) skal oppgis i deklareringen og på etiketten. UFI kan generes ved hjelp av UFI-generator på hjemmesiden til EUs Poison Centers.