IBC og GESAMP

IBC OG GESAMP

IBC og GESAMP

TJENESTER


Bistand med utarbeidelse av IBC-kode og GESAMP-profil.


Generell rådgivning.

REGELVERK


Transport av flytende farlige og skadelige stoffer (HNLS) i bulk skal normalt følge IBC koden.

Skip som brukes i støttefunksjoner i petroleumsvirksomhet offshore (OSV), kan benytte IMO Res. A.673(16) med endringer.

Internasjonalt er resolusjonen hjemlet gjennom MARPOL Anneks II.

Resolusjonen er gjort gjeldende i norsk rett gjennom Forskrift for miljømessig sikkerhet og Forskrift om transport av farlig last.

 

GESAMP-profilen reflekterer kjemikaliets effekt på menneskers helse og marint miljø, ved utslipp til miljøet.