Produkt-deklarering, UFI / PCN

PRODUKTDEKLARERING / UFI og PCN

TJENESTER - Produktregisteret


Elektronisk deklarering av kjemikalier

Deklarering til norsk, svensk eller dansk produktregister.


Innsending av årsoppdateringer

Innsending av årsoppdatering for registrerte kjemikalier i produktregisteret. Innrapporterting av  mengder importert eller produsert i forhenværende år.TJENESTER - UFI / PCN-registrering


UFI

Generering av UFI-koder for produkter.

  

PCN-registrering

Registrering av produkter med krav til UFI, i EUs database.

REGELVERK


Produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Kjemikalier som er deklareringspliktige etter deklareringsforskriften skal registreres i produktregisteret. Dette gjelder kjemikalier som er klassifisert som farlige og som produseres eller importeres i volum på 100 kg/år eller mer. I tillegg skal mikrobiologisk produkter og biocider deklareres, uansett mengde og fareklassifisering.


UFI / PCN

1. januar 2021 ble vedlegg VIII til CLP innført. Det innebærer krav om UFI-kode på etiketten, samt PCN-registrering av produkter merket for helse / fysiske farer. Kravet gjelder i første omgang for produkter til forbrukere og proffmarkedet. For produkter til industri er fristen 1. januar 2024. Produkter som var registrert i Produktregisteret 1. januar 2021, kommer inn under overgangsordning med utsatt frist til 1. januar 2025. Overgangsordningen faller bort ved endringer i produktet.